ตอนที่ 7 การประยุกต์ใช้ตัวแปรประเภทตัวเลข และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1