ตอนที่ 8 การรับข้อมูลผ่านทางจอ และโครงสร้างการควบคุม if-else และ switch…case

ดร.พรภัทร์ ศิริธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2562 – 1