ตอนที่ 13 สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ และแนวคิดสร้างกลยุทธ์ 1

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ความรู้ สู่ผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 – 1