ตอนที่ 15 การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการประกอบอาหาร (ระดับอุตสาหกรรม)

ผศ. ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจำวัน by ครูชมบี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2