ตอนที่ 13 การจัดการสารสนเทศในอุดมศึกษา 3

 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ สงวนเดือน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การบริหารองค์การการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 – 2