ตอนที่ 04 การพันผ้าไทยแบบประยุกต์

 

อ.ธวัชชัย แสงน้ำเพชร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา พันผูกผ้าสวย ประจำปีการศึกษา 2550 – 2