รายการค้า และการวิเคราะห์รายการค้า 3

ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิชา บัญชีสำหรับธุรกิจอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 – 1