ตอนที่ 04 ข้าวเหนียวตัด ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมะพร้างอ่อน

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ขนมไทย ประจำปีการศึกษา 2557 – 1