การใช้เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อวิชาการแปรรูปอาหาร

ผศ.ชมภูนุช เผื่อนพิภพ