ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้และสบู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์