แบบตัดเสื้อชาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข