สร้างสรรค์งานผ้า

อาจารย์อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์