สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน