ภาษาสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม

อ.ระวิวรรณ ธรณี