การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่

อ.ณิชกานต์ กลับดี

ตอนที่ 7 การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1

ตอนที่ 6 การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายใน : Value Chain)

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1

ตอนที่ 5 การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายใน : SWOT Analysis)

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1

ตอนที่ 4 การประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก : Five Force Model)

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1

ตอนที่ 3 จริยธรรมผู้ประกอบการ

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา วางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1