การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่

อ.ณิชกานต์ กลับดี

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1

ตอนที่ 1 การเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ

อ.ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา การวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 1