เศรษฐกิจพอเพียงจากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริง

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา คณะบริหารธุรกิจ

ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงต่อประเทศไทยและนานาประเทศ

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริงของคน Gen Z ประจำปีการศึกษา 2563- 2

หลักการและแนวทางสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติจริงของคน Gen Z ประจำปีการศึกษา 2563- 2