Articles Posted in the " ปีการศึกษา 2551/1 " Category

  • ตอนที่ 14 สตูว์ไก่ม้วนแฮม

    ตอนที่ 14 สตูว์ไก่ม้วนแฮม

      ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1

  • ตอนที่ 10 ผัดไทยสมุนไพร

    ตอนที่ 10 ผัดไทยสมุนไพร

      ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 – 1