2550-2 ตอนที่ 13 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM รถประหยัดเชื้อเพลิง

2550-2 ตอนที่ 13 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD/CAM รถประหยัดเชื้อเพลิง (2988 views)
โดย ผศ.จุฑา พีรพัชระ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
E-Learning RMUTP ปีการศึกษา 2/2550 | ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
Embed
Source File
Url
http://mmd.rmutp.ac.th/?mid=119
แสดงความเห็น | ดูกระดานข่าว
 

Related (สื่อที่เกี่ยวข้อง)